Algemene voorwaarden

Voorwaarden Crowdfundingsactie de Rieshoek

1 Definities en toepassing

1.1 In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting: De stichting Behoud en Beheer van het gebouw de Rieshoek te Noordlaren : de Stichting die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69086389.

Crowdfunder(s):

Iedere (rechts)persoon die via de website www.crowdfunding-derieshoek.nl aan de Stichting een geldlening verstrekt in de vorm van obligaties of die via de website www.crowdfunding-derieshoek.nl een donatie verricht ten behoeve van de Stichting met als doel om het pand de Rieshoek te behouden voor het dorp en de directe omgeving.

Crowdfunding:

het via de website www.crowdfunding-derieshoek.nl verstrekken van een geldlening in de vorm van obligaties door een Crowdfunder aan de Stichting

of

het via de website www.crowdfunding-derieshoek.nl verrichten van een donatie  door een Crowdfunder ten behoeve van de Stichting met als doel om het pand de Rieshoek te behouden voor het dorp en de directe omgeving.

Crowdfundingvoorwaarden:

De tussen de Stichting en Crowdfunder overeengekomen respectievelijk overeen te komen voorwaarden (zoals onder andere de looptijd van de uit te geven obligaties, financieringsbehoefte, looptijd van de inschrijfperiode, beloning voor een donatie, etc.) met als doel om het pand de Rieshoek te behouden voor het dorp en de directe omgeving, zoals vastgelegd in een op de website aangeleverd ( bij donaties) of door de notaris aangeleverd (bij leningen) waardebewijs.

Effect:  (1) Een verhandelbare obligatie of een ander verhandelbaar schuldinstrument; of  (2) elk ander uitgegeven verhandelbaar waardebewijs waarmee een in onderdeel 1 bedoeld effect door uitoefening van de daaraan verbonden rechten of door conversie kan worden verworven of dat in geld wordt afgewikkeld.

Streefbedrag van de crowdfundingsactie: € 85.000

Bedrag per obligatie: € 2.500

Rentevergoeding: 0%

Looptijd maximaal: 15 jaar vanaf ingangsdatum

Ingangsdatum: 27 april 2018

Sluitingsdatum inschrijving: 27 april 2018

Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde

Minimale aflossing: 10% van het totaalbedrag aan obligaties op 27 april 2018 per jaar middels uitloting

Eerste uitloting: 27 april 2023

Gebruiksrecht:

Het recht van Crowdfunders als omschreven in artikel 2.

Gebruikersvoorwaarden:

Deze Gebruikersvoorwaarden.

 

Inschrijving of Inschrijven:

De handeling waarmee Crowdfunders verklaren onder de Crowdfundingvoorwaarden een nader aangeduid geldbedrag, met als doel om het pand de Rieshoek te behouden voor het dorp en de directe omgeving, aan de Stichting beschikbaar te willen stellen ter realisatie van dat doel.

Website :

De voor speciaal deze crowdfundingsactie opgestelde website www.crowdfunding-derieshoek.nl, waar de Stichting een aantal crowdfundingsacties heeft gepresenteerd, met als doel om het pand de Rieshoek te behouden voor het dorp en de directe omgeving en (potentiële) Crowdfunders kennis kunnen nemen daarvan en zich kunnen inschrijven daarop.

1.2

Registratie:

De verplichte handeling op de website www.crowdfunding-derieshoek.n waarbij deCrowdfunder de minimum gegevens zoals vermeld op de Website verstrekt  aan de Stichting om via de website een donatie of lening te verstrekken.

Website:

De website www.crowdfunding-derieshoek.nl.

1.3

Door de lening en/of donatie op de Website te registeren gaat de crowdfunder akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden.

1.4

Het is van belang dat Crowdfunder deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig doorneemt. De Stichting raadt Crowdfunder aan om ten behoeve van de eigen administratie deze Gebruikersvoorwaarden te printen of op andere wijze te bewaren.

Gebruiksrecht van de website

 

2.1

Crowdfunder is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die hij/zij verricht via de website  www.crowdfunding-derieshoek.nl.

2.2

Crowdfunder onderkent dat invoeren van benodigde gegevens gelijk gesteld dient te worden met het plaatsen van een elektronische handtekening, en dat berichten die worden verstuurd vanaf de website www.crowdfunding-derieshoek.nl worden geacht door Crowdfunder te zijn ondertekend.

3 Verplichtingen Crowdfunder

Crowdfunder is verplicht om, alvorens tot Crowdfunding over te gaan, zich goed op de hoogte te stellen van de Crowdfundingvoorwaarden.

Crowdfunder is zich ervan bewust dat de Stichting zelf de Crowdfundingvoorwaarden bepaalt.

Crowdfunder dient een verantwoord deel van zijn vermogen te Crowdfunden in crowdfundingsacties. Daarnaast dient Crowdfunder het (verantwoorde deel van zijn) vermogen niet geheel in te zetten voor de crowdfundingsactie om het pand de Rieshoek te behouden voor het dorp en de directe omgeving. Crowdfunder is zich bewust van de risico’s die met Crowdfunding via De stichting Behoud en Beheer van het gebouw de Rieshoek te Noordlaren gepaard gaan.

Crowdfunder is gehouden tot naleving van de voorwaarden voortvloeiend uit deze Gebruikersvoorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van anderen schaden of kunnen schaden.

4 Verplichtingen stichting Behoud en Beheer van het gebouw de Rieshoek te Noordlaren

4.1 Taken Stichting

De Stichting is beheerder van de Website, verwerkt de gegevens betreffende de donaties en lening,  wendt de opbrengst aan ten behoeve van het gestelde doel en draagt zorg voor nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomsten van donatie en lening, zoals bedoeld in deze gebruikersvoorwaarden.

  1. Beëindiging

5.1 Beëindiging van de overeenkomst tot donatie of lening laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Ingeval van beëindiging van de Stichting zal de Stichting, voor  zover Crowdfunder reeds een geldbedrag, met als doel om het pand de Rieshoek te behouden voor het dorp en de directe omgeving, aan de Stichting beschikbaar heeft gesteld en ten aanzien daarvan aan Crowdfunder nog betalingen moeten worden verricht, deze betalingen uitvoeren op basis van de door Crowdfunder laatstelijk aan de Stichting opgegeven (bank)gegevens, dan wel zich inspannen om een andere partij bereidt te vinden deze dienstverlening over te nemen.

6 Vrijwaring en aansprakelijkheid

Crowdfunder vrijwaart de Stichting in alle gevallen voor aanspraken van derden, welke het gevolg zijn van het gebruik van de Website en via de Website en/of andere Crowdfunders uitgewisselde berichten en aangegane transacties.

De totale aansprakelijkheid van de Stichting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruikersvoorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade, en tot een maximaal bedrag van € 250,-. Aansprakelijkheid van de Stichting voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Crowdfunder, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande tekst, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

De genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting.

 

7 Schadevergoeding

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Crowdfunder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Stichting meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Stichting vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade:

  1. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens de Stichting aan Crowdfunder verstrekte voorschriften;
  2. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens;
  3. anderszins veroorzaakt is door niet aan de Stichting toe te rekenen oorzaken.

8  Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

8.1

De Stichting en Crowdfunder zijn verplicht alle informatie omtrent de bedrijfsvoering of de organisatie  welke hun bekend wordt in het kader van de uitvoering van deze Gebruikersvoorwaarden en waarvan is aangegeven, of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze als vertrouwelijk heeft te gelden, niet ten eigen bate aan te wenden en deze niet aan enige derde bekend te maken, dit laatste behoudens voorzover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van deze Gebruikersvoorwaarden.

De Stichting zal de door Crowdfunder verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voorzover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze Gebruikersvoorwaarden.

9

Op de inhoud van de crowdfundingsacties rusten intellectuele eigendomsrechten van de Stichting en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt Crowdfunder uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het verrichten van Crowdfunding, en is voor ieder ander gebruik (behoudens voorzover op grond van een wettelijke exceptie toegestaan) voorafgaande schriftelijke toestemming van degenen die de informatie hebben geplaatst .

10

Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Op de rechtsverhouding van Crowdfunder met de Stichting van het gebouw de Rieshoek te Noordlaren en op deze Gebruikersvoorwaarden is  Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Groningen zal exclusief bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen in verband hiermee, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een andere rechter bevoegd is.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden kunnen worden gestuurd naar www.derieshoek.nl.